Przetargi ofertowe nieograniczone

Przetargi ofertowe nieograniczone

O G Ł O S Z E N I E

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa wydłuża termin składania ofert do dnia 7 kwietnia 2023 r. do godz. 13.00


Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie
z siedzibą os. Łużyckie 39; 66 -200 Świebodzin
ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót:

1.Remont 6 szt. wiatrołapówSpecyfikacja do pobraniawadium 2000,00zł
2.Malowanie klatki schodowej i piwnicSpecyfikacja do pobraniawadium 2000,00zł
3.Przemurowanie kominów z klinkieruSpecyfikacja do pobraniawadium 2000,00zł
4.Wymiana pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacjiSpecyfikacja do pobraniawadium 2000,00zł
5.Remonty balkonów i loggiiSpecyfikacja do pobraniawadium 2000,00zł
6.Remont posadzki w piwnicySpecyfikacja do pobraniawadium 2000,00zł
7.Mycie elewacjiSpecyfikacja do pobraniawadium 2000,00zł

Wadium należy wpłacić na konto:
PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Firma, której oferta zostanie odrzucona otrzyma zwrot wadium w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Opis przedmiotów zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych robót określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na roboty………….” (na każdą z robót oddzielnie), należy składać w siedzibie ŚSM: osiedle Łużyckie 39, pokój nr 4 w terminie do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 1300 liczy się data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) dnia 04 kwietnia 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa