Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń

OGŁOSZENIE

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nw. maszyn i urządzeń wg wyceny rzeczoznawcy

l.p.NazwaNr fabrycznyTyp  WytwórcaRok produkcjiCena wywoławcza (netto) zł
1PILARKA TARCZOWA085DPSAPleszewski Zakład Mechaniczny i Odlewnia Żeliwa195813 600,00 zł
2WYRÓWNIARKA78DSZC40Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń1984
3POCHŁANIACZ PYŁU2575PP1000KOFAMA Koronowska Fabryka Maszyn i Urządzeń1994
4GRUBOŚCIÓWKA858DSMC 63JAROMA Jarociński Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa 
5WIERTARKA POZIOMA9154DWLB-25PEMAL Malborskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa1985
 
l.p.NazwaNr fabrycznyPrzebieg (mtg)  WytwórcaRok produkcjiCena wywoławcza (netto) zł
6CIĄGNIK ROLNICZY9244 185BELARUS198811 600,00 zł
Lista maszyn i urządzeń

Uwaga: Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 roku, o godz. 11.00 w siedzibie
Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie os. Łużyckie 39, pok. nr 3.

Oględzin oferowanych maszyn i urządzeń można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w dniach 8 i 9 listopada 2023 r., w godz. 10.00 – 12.00 w Świebodzinie, tel. kontaktowe – 609 816 787 lub 533 935 814. Ekspertyzy ww. urządzeń dostępne w załącznikach:

Wyrówniarka, Pochłaniacz pyłu, Wiertarka pozioma, Pilarka tarczowa, Grubościówka, Ciągnik

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł na pięć urządzeń i 600,00 zł na ciągnik na konto Spółdzielni w Banku PKO BP SA Oddział w Świebodzinie nr 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 – najpóźniej na dzień przed terminem przetargu, przy czym za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni. W treści operacji należy określić, której pozycji przetargowej dotyczy wpłacone wadium – pięć urządzeń czy ciągnik.

Przed rozpoczęciem licytacji należy okazać licytatorowi oryginał dowodu wpłaty wadium oraz dokumenty
z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu biorącego udział w przetargu.

Wysokość postąpienia zostanie określona przez licytatora w trakcie przetargu, jednak nie może wynosić mniej niż 100,00 zł.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone  w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy i wpłaty pozostałej kwoty. Całość wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium musi zostać wpłacona na ten sam rachunek bankowy co wadium w terminie 7 dni od daty przetargu. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które nie mają zadłużenia wobec Spółdzielni, jeżeli wpłacą na konto Spółdzielni wadium w wysokości, terminie i sposobie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Załączniki do pobrania:

Wyrówniarka, Pochłaniacz pyłu, Wiertarka pozioma, Pilarka tarczowa, Grubościówka, Ciągnik

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa