Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świebodzinie Os. Widok 23F/3 o powierzchni użytkowej 40,00 m2, z prawem tym związany jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 130/10000. Lokal zajmowany bez umowy przez byłych najemców.

Cena wywoławcza 241 000,00 zł, wadium 24 100,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2024 roku o godzinie 1100 w siedzibie Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie os. Łużyckie 39.

Istnieje możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym w biurze Spółdzielni pok. 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 501 189 320 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku PKO BP SA Oddział w Świebodzinie nr 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262. Wadium musi znajdować się na koncie Spółdzielni najpóźniej do dnia 15.03.2024 roku, a dowód jego wniesienia należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu postępowania, a w przypadku wygrania przetargu zaliczone na poczet ceny zakupionego lokalu.
Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana będzie do dnia 05.04.2024 roku uzupełnić cenę lokalu do wysokości ustalonej w drodze przetargu, ponadto do poniesienia kosztów zawarcia aktu notarialnego, o którego terminie zawarcia zostanie poinformowana pisemnie lub ustnie najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia uzupełnienia ceny zakupionego mieszkania.
W przypadku niestawiennictwa nabywcy bez usprawiedliwienia celem podpisania aktu notarialnego lub nie wniesienia w wyznaczonym terminie uzupełnienia ceny, wpłacone wadium przepada.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa