Walne zgromadzenie członków

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie zwołuje na podstawie § 28 ust. 1 Statutu WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW

Obrady odbędą się w dniu 23 maja 2023 r. w klubie „Betonik” na osiedlu Łużyckim o godz. 1700

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków. 

2.  Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.

3.  Przyjęcie porządku obrad. 

4.  Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

5.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.

6.  Informacja komisji mandatowo-skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia Członków i  jego zdolności do podejmowania uchwał.    

7. Wybór delegata i zastępcy na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze – podjęcie uchwały.

8.  Ocena rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.

9.  Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w roku 2022.

10.  Podjęcie uchwał i dyskusja w sprawie:

  – przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,

  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,

  – zatwierdzenia sprawozdania  z działalności  ŚSM w 2022 roku,

  – podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,

  – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.,

  – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki nr 285/5  Pl. Jana Pawła II 18 ( zlokalizowana w centrum 

       miasta, naprzeciwko kościoła św. Michała Archanioła – 0,0394 ha).        

12. Informacja w sprawie realizacji wniosków z protokołu polustracyjnego za lata 2019-2020.               

13.  Zakończenie obrad.

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej informuje o możliwości  zapoznania się członków z materiałami, sprawozdaniami, projektami uchwał, które wyłożone będą w  biurze Spółdzielni os. Łużyckie 39 i w Administracji  Osiedla Widok na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków oraz dla upoważnionych na stronie internetowej ŚSM www.ssm.swiebodzin.pl w zakładce ,,Sprawdź swoje konto”.  

Druki pełnomocnictwa do pobrania w biurze Spółdzielni, Administracji Osiedla Widok oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 

Warunkiem uczestnictwa członka w WZ jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa