Przetarg na wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji przewodów kominowych

Przetarg na wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji przewodów kominowych

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI (czyszczenia) PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH w budynkach administrowanych przez Świebodzińską Spółdzielnię Mieszkaniową w latach 2023-2024

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I KONSERWACJI (czyszczenia) PRZEWODÓW KOMINOWYCH DYMOWYCH, SPALINOWYCH    I WENTYLACYJNYCH” należy składać w siedzibie ŚSM: os. Łużyckie 39, Świebodzin pokój nr 4 w terminie do dnia 5 maja 2023 r. do godz. 1300  liczy się data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) dnia 08 maja 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. 501 189 320.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa