Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. dotacji

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z planami termomodernizacji 49 budynków wielorodzinnych i jednego budynku biurowego stanowiącego odrębną nieruchomość poszukuje firmy świadczącej usługi w zakresie przygotowania i rozliczenia dokumentacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie unijnej na lata 2021-2027.

Zadanie będzie realizowane w etapach. W pierwszym etapie zostaną przygotowane wnioski dla 26 budynków mieszkalnych. Łączna, przewidywana wartość inwestycji może wynieść ok 50 mln PLN.

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: 

 1. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku wraz z analizą finansową) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna na realizację projektu inwestycyjnego polegającego na poprawie efektywności energetycznej 26 budynków mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) .
 2. Rozliczenia przyznanego wsparcia, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Propozycja współpracy w zakresie wykonania zadań opisanych w pkt. 1 i 2 dla pozostałych budynków.

Minimalne wymagania:

 • – min. 10 letnie doświadczenie kadry w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i dofinansowania dla sektora spółdzielczości mieszkaniowej w projektach termomodernizacyjnych – oświadczenie Oferenta dot. doświadczenia kadry 
 • – referencje Spółdzielni Mieszkaniowych lub inna forma udokumentowania (np. linki www) o pozyskaniu środków zewnętrznych (np. unijnych) dot. termomodernizacji na łączną kwotę min. 50 mln zł, w tym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach na kwotę wsparcia min. 25 mln zł.

Dodatkowo oferta winna zawierać:

 • – wszelkie koszty, opłaty i podatki wyrażone netto i brutto – wynagrodzenie będzie  ryczałtowe
 • – warunki płatności  
 • – składniki kalkulacyjne wyceny do ujęcia w umowie w razie wystąpienia prac dodatkowych
 • – aktualną polisę OC w zakresie zleconego zadania – wysokość kwoty ubezpieczenia zostanie oceniona jako dodatkowy atut
 • – aktualny wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej (ksero)
 • – oświadczenie dot. potencjału technicznego, osobowego i finansowego firmy w zakresie zleconego zadania
 • – oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS i US 
 • – zasady i okres gwarancji 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyn.

Oferty należy przesłać tradycyjną pocztą lub elektronicznie do dnia 08.09.2023 r. 

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa