Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji

Świebodzińska Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI W OPARCIU O OPRACOWANE AUDYTY ENERGETYCZNE W 26 BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH znajdujących się w zasobach Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych przeglądów określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI 24 BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH ŚSM” należy składać w siedzibie ŚSM: os. Łużyckie 39, Świebodzin pokój nr 4 w terminie do dnia 29 września 2023 r. do godz. 1300  liczy się data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) dnia 03 października 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. 501 189 320.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Załączniki do pobrania:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa