OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

WYKONANIE 5-LETNIEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ w zasobach mieszkaniowych Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej  określono w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej ŚSM.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NA WYKONANIE 5-LETNIEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ” należy składać w siedzibie Zarządu: osiedle Łużyckie 39, pokój nr 4 w terminie do dnia 26 września 2022 r. do godz. 1300  liczy się data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) do dnia 27 września 2022 r.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Załączniki:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa