• Home
  • Aktualności
  • Ogłoszenia
  • Uchwała Nr 21/23/2021 Zarządu Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z dnia 01.12.2021 roku.

Uchwała Nr 21/23/2021 Zarządu Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z dnia 01.12.2021 roku.

Uchwała Nr 21/23/2021 Zarządu Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z dnia 01.12.2021 roku.

W sprawie: podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie w drodze głosowania na piśmie.

W związku z przeprowadzonym głosowaniem na piśmie w sprawie podjęcia określonych uchwał przez Walne Zgromadzenie ustala się co następuje :

1) UCHWAŁA NR 1/2021
W sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
Została podjęta.

2) UCHWAŁA NR 2/2021
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
Została podjęta.

3) UCHWAŁA NR 3/2021
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020r.
Została podjęta.

4) UCHWAŁA NR 4/2021
W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.
Została podjęta.

5) UCHWAŁA NR 5/2021
W sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi.:

  1. Bogdan Mroczyk
  2. Jerzy Naks
  3. Urszula Olszewska-Kusz
    Została podjęta.

6) UCHWAŁA NR 6/2021
W sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaka Spółdzielnia może zaciągnąć od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.
Została podjęta.

7) UCHWAŁA NR 7/2021
W sprawie: przyjęcia wniosków z protokołu lustracji.
Została podjęta.

8) UCHWAŁA NR 8/2021
W sprawie: uchwalenia kierunków działalności Świebodzińskiei Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2021 -2023.
Została podjęta.

9) UCHWAŁA NR 9/2021
W sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wcześniejszego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntu działki nr 198/30 os. Widok.
Została podjęta.

10) UCHWAŁA NR 10/2021
W sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wcześniejszego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntu działki nr 331/2 os. Łużyckie.
Została podjęta.

11) UCHWAŁA NR 11/2021
W sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki nr 340/87.
Została podjęta.

12) UCHWAŁA NR 12/2021
W sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wcześniejszego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntu działki nr 221/30 os. Widok.
Została podjęta.

13) UCHWAŁA NR 13/2021
W sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wcześniejszego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania działek nr 222/39 i nr 222/46 os. Widok.
Została podjęta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa