Komunikat

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Świebodzinie ZARZĄDZIŁ  GŁOSOWANIE  NA  PIŚMIE  niżej  wskazanych  uchwał  Walnego  Zgromadzenia  Członków Świebodzińskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Świebodzinie.  Podstawą  takiej  decyzji  był  art.36  §  9  i  §  13 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym art. 15 ustawy z dnia 16.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z.rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z2021r. poz.737) oraz fakt, iż na terytorium RP występuje stan epidemii i obostrzenia sanitarne ( § 1 Rozp. RM z dnia 06.05.202 lr. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.), uniemożliwiające przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia z bezpośrednim udziałem członków.

Głosowanie odbywa się w dniach 22.11.2021 roku do 27.11.2021 roku.

Głosowaniem objęte zostaną następujące uchwały:

1.   Uchwała nr 1/2021 w sprawie : przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
2.    Uchwała nr 2/2021 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r.
3.    Uchwała nr 3/2021 w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania z działalności Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020r.
4.    Uchwała nr 4/2021 w sprawie : podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.
5.    Uchwała nr 5/2021 w sprawie : udzielenia absolutorium Zarządowi.
6.    Uchwała nr 6/2021 w sprawie : oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.
7.    Uchwała nr 7/2021 w sprawie : przyjęcia wniosków z protokołu lustracji.
8.    Uchwała nr 8/2021 w sprawie : uchwalenia kierunków działalności Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2021-2023.
9.    Uchwała nr 9/2021 w sprawie : upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wcześniejszego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntu działki nr 198/30 os. Widok.
10.  Uchwała nr 10/2021 w sprawie : upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wcześniejszego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntu działki nr 331/2 os. Łużyckie.
11.  Uchwała nr 11/2021 w sprawie : upoważnienia Zarządu Spółdzielni do przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki 340/87.
12.  Uchwała nr 12/2021 w sprawie : upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wcześniejszego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania gruntu działki nr 221/30 os. Widok.
13.  Uchwała nr 13/2021 w sprawie : upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wcześniejszego rozwiązania umowy wieczystego użytkowania działek nr 222/39 i nr 222/46 os. Widok.

W biurze Spółdzielni wyłożone zostały następujące dokumenty:

1.   Projekty uchwał wymienione powyżej.
2.    Sprawozdanie z działalności Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020r.
3.    Sprawozdanie finansowe za 2020r.
4.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
5.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2020r.
6.    List polustracyjny.

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z powyższymi dokumentami, mogą to zrobić po telefonicznym umówieniu się co do terminu pod numerem telefonu 68 38 220 81 w. 16.
Członkowie Spółdzielni mogą też zapoznać się z nimi na stronie internetowej Spółdzielni www.ssm.swiebodzin.pl w zakładce „Sprawdź swoje konto”.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa