Przetarg ofertowy nieograniczony

Przetarg ofertowy nieograniczony

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z siedzibą w Świebodzinie, os. Łużyckie 39, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót w latach 2024-2025;

  1. Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych – Wysokość wadium – 2 000,00zł.
  2. Pielęgnacja drzew – Wysokość wadium – 2 000,00zł.

Wadium należy wpłacić na konto:

PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a dla podmiotu, który wygra przetarg po podpisaniu umowy.

  • Warunki wykonania robót i ich ilości podane w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dostępne są w siedzibie Zarządu pokój nr 1 oraz na stronie internetowej ŚSM
  • Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na roboty………….” (na każdą z robót oddzielnie), należy składać w siedzibie Zarządu – osiedle Łużyckie 39, pokój nr 4 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godz. 1500  liczy się data wpływu.
  • Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) dnia 16 kwietnia 2024 r.
  • Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Specyfikacja do pobrania:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa