Przetargi ofertowe na roboty

Przetargi ofertowe na roboty

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie z siedzibą os. Łużyckie 39; 66 -200 Świebodzin ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót:

  1. Malowanie klatek schodowychtermin realizacji do 20.12.2024 r.                 – wadium 2 000,00 zł
  2. Wymiana pionów instalacji sanitarnych termin realizacji do 20.12.2024 r. – wadium 2 000,00 zł
  3. Remonty balkonów i loggiitermin realizacji do 31.10.2024 r.                        – wadium 2 000,00 zł
  4. Docieplenie  piwnic  termin realizacji do 20.12.2024 r.                                    – wadium 2 000,00 zł
  5. Remont ściany szczytowejtermin realizacji do 31.10.2024 r.                         – wadium 2 000,00 zł
  6. Remont cokołów wokół budynku termin realizacji do 31.10.2024 r.           – wadium 2 000,00 zł
  7. Wykonanie opaski wokół budynku termin realizacji do 31.10.2024 r.         – wadium 2 000,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto:

PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Firma, której oferta zostanie odrzucona otrzyma zwrot wadium w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Opis przedmiotów zamówienia oraz wymagania techniczne dotyczące powyższych robót określono w „SIWZ” dostępnej w siedzibie Zarządu pokój nr 1 i na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na roboty………….” (na każdą z robót oddzielnie), należy składać w siedzibie ŚSM: osiedle Łużyckie 39, pokój nr 4 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godz. 1500  liczy się data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta)  dnia 16 kwietnia 2024 r.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyn.

Załączniki do pobrania:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa