Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej na os. Widok w Świebodzinie wpisanej do księgi wieczystej
KW ZG1S/00010400/6.

Nieruchomość stanowi działka, oznaczona w ewidencji gruntów nr 222/47, obręb ewidencyjny: 080805_4.0001 o powierzchni 1 0016 m2.

Cena wywoławcza wynosi 1 820 000,00 zł, wadium 20 000,00 zł.              
    Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.


Dodatkowe informacje:

W/W nieruchomość gruntowa położona jest w strefie obrzeża miasta Świebodzin. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz market. Uzbrojenie w media techniczne w bezpośrednim otoczeniu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, sieć ciepłownicza. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej utwardzonej kostką betonową (ul. Podgórna).

Teren, na którym położona jest nieruchomość gruntowa posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzina Uchwała nr XXIX/371/2009 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 marca 2009 r. Zgodnie z tym planem działka nr 222/47 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 32MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, częściowo symbolem U, co oznacza tereny zabudowy usługowej i częściowo symbolem K, co oznacza tereny związane z obsługą komunikacji samochodowej.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ustanowione jest do dnia 29.11.2090 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.06.2022 roku o godzinie 1000 w biurze Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie os. Łużyckie 39.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium na konto Spółdzielni w Banku PKO BP SA Oddział w Świebodzinie nr 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 z dopiskiem ,,Przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej działka 222/47”. Wadium musi znajdować się na koncie Spółdzielni najpóźniej do dnia 08.06.2022 roku, a dowód jego wniesienia należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu postępowania, a w przypadku wygrania przetargu zaliczone na poczet ceny zakupionej nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana będzie do dnia 24.06.2022 roku uzupełnić cenę nieruchomości gruntowej do wysokości ustalonej w drodze przetargu, ponadto do poniesienia kosztów zawarcia aktu notarialnego, o którego terminie zawarcia zostanie poinformowana pisemnie lub ustnie najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia uzupełnienia ceny zakupionego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej.

W przypadku niestawiennictwa nabywcy bez usprawiedliwienia celem podpisania aktu notarialnego lub nie wniesienia w wyznaczonym terminie uzupełnienia ceny, wpłacone wadium przepada.

Prawo pierwokupu przysługuje Gminie Świebodzin

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe warunki przetargu określają ,,Zasady przetargu” zamieszczone na stronie internetowej www.ssm.pl. Informacje można uzyskać w dziale GZM Spółdzielni pod nr tel. 501 189 320.

Do pobrania:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa