ZAWIADOMIENIE: WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

ZAWIADOMIENIE: WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie zwołuje na podstawie § 28 ust. 1 Statutu
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Obrady odbędą się w dniu 30 czerwca 2022r. w klubie „Betonik” na osiedlu Łużyckim o godz. 1700.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
2.  Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5.  Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej ŚSM i prezentacja kandydatów.
6.   Informacja komisji mandatowo-skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7.  Tajne głosowanie w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej.
8.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021r.
9.  Ocena rocznego sprawozdania finansowego za 202lr.
10. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał i dyskusja w sprawie:
–  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 202lr.,
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 202lr.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności ŚSM w 2021 roku,
– podziału nadwyżki bilansowej za 202lr.,
– oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań,
– udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2021r.
12.  Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej i przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
13. Informacja w sprawie realizacji wniosków z protokołów polustracyjnych za lata 2016-2018 i 2019-2020.
14.   Infonnacja  w  sprawie  uchwał  podjętych  przez  Walne  Zgromadzenie  Członków  ŚSM  w  drodze głosowania na piśmie w latach 2020-2021.
15. Zakończenie obrad.

Zarząd  Świebodzińskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  informuje  o  możliwości  zapoznania  się  członków z  materiałami,  sprawozdaniami,  projektami  uchwał  i  listą  kandydatów  do  RN,  które  wyłożone  będą  w biurze  Spółdzielni  os.  Łużyckie  39  i  w  Administracji  Osiedla  Widok  na  co  najmniej  14  dni  przed terminem  Walnego  Zgromadzenia  Członków  oraz  dla  upoważnionych  na  stronie  internetowej  ŚSM www.ssm.swiebodzin.pl w zakładce „Sprawdź swoje konto”.

Termin  zgłaszania  kandydatów  do  Rady  Nadzorczej  upływa  z  dniem  10.06.2022r.  do  godz.  1400. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata i poparcia przez nie mniej niż 30 członków zgodnie z § 37 ust. 5 Statutu Spółdzielni.

Druki  pełnomocnictwa,  zgłoszeń  kandydatów  do  RN  do  pobrania  w  biurze  Spółdzielni,  Administracji Osiedla Widok oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa członka w WZ jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

ZARZĄD

Do pobrania:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa