Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Świebodzinie:


1.    Os.  Łużyckie  2F/2  o  powierzchni  użytkowej  31,80  m2,z  prawem  tym  związany  jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 100/10000,
Cena wywoławcza 135 860,00 zł, wadium 14 000,00 zł.


2.     Os.  Widok  18/3  o  powierzchni  użytkowej  37,80  m2,z  prawem  tym  związany  jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 140/10000,
Cena wywoławcza 161 490,00 zł, wadium 16 000,00 zł.


3.    Ul.  Okrężna  1B/5  o  powierzchni  użytkowej  33,50  m2,z  prawem  tym  związany  jest współudział w częściach wspólnych nieruchomości w udziale 278/10000,
Lokal zajmowany bez umowy przez byłego najemcę.
Cena wywoławcza 143 120,00 zł, wadium 14 000,00 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2022 roku o godzinie 1100 dla poz. 1,  o godzinie 1130 dla poz. 2, o godzinie 1200 dla poz. 3 w biurze Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie os. Łużyckie 39.


Istnieje możliwość oględzin lokali w dniu 05.04.2022 roku w godzinach 1000 do 1200.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 501 189 320 lub w biurze Spółdzielni.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w Banku PKO BP SA Oddział w Świebodzinie nr 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 z dopiskiem, którego lokalu dotyczy.  Wadium  musi  znajdować  się  na  koncie  Spółdzielni  najpóźniej  do  dnia  11.04.2022  roku, a  dowód  jego  wniesienia  należy  przedłożyć  komisji  przetargowej  w  dniu  przetargu.  Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu postępowania, a w przypadku wygrania przetargu zaliczone na poczet ceny zakupionego lokalu.
Osoba ustalona jako nabywca zobowiązana będzie do dnia 10.05.2022 roku uzupełnić cenę lokalu do  wysokości  ustalonej  w  drodze  przetargu,  ponadto  do  poniesienia  kosztów  zawarcia  aktu notarialnego,  o  którego  terminie  zawarcia  zostanie  poinformowana  pisemnie  lub  ustnie  najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia uzupełnienia ceny zakupionego mieszkania.
W  przypadku  niestawiennictwa  nabywcy  bez  usprawiedliwienia  celem  podpisania  aktu notarialnego  lub  nie  wniesienia  w  wyznaczonym  terminie  uzupełnienia  ceny,  wpłacone  wadium przepada.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa