OFERTA PRACY – KONSERWATOR ZIELENI-PRACOWNIK GOSPODARCZY

OFERTA PRACY – KONSERWATOR ZIELENI-PRACOWNIK GOSPODARCZY

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydatkę/kandydata na stanowisko:

KONSERWATOR ZIELENI-PRACOWNIK GOSPODARCZY

  • umowa o pracę
  • pełny etat

Główne obowiązki:

  • Pielęgnacja zieleńców, trawników i krzewów oraz utrzymanie czystości na terenie Osiedla Łużyckiego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie aplikacji na adres e-mailowy: kontakt@ssm.swiebodzin.pl lub osobiście w biurze ŚSM os. Łużyckie 39 w terminie do dnia 31.03.2022r.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodnie
z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016r.
(RODO) (Dz .Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
• Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą os. Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin, kontakt@ssm.swiebodzin.pl
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej zgody oraz Kodeksu Pracy, zgodnie z 6 ust.l lit. a) i lit. c) RODO.
• W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
• Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu tej i przyszłych rekrutacji a po jej zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne będą zniszczone.
• W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzanych danych osobowych ;prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
• W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
• Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
• Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa