Konkurs na stanowisko Prezesa Zarzadu – Kierownika Spółdzielni

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarzadu – Kierownika Spółdzielni

Rada Nadzorcza Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie
OGŁASZA NABÓR (KONKURS) NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU – KIEROWNIKA SPÓŁDZIELNI

Przewidywany termin zatrudnienia : lipiec 2021r. – sierpień 2021r.

Szczegółowe warunki naboru ( konkursu ) dostępne są na stronie internetowej http: Opens internal link in current windowwww.ssm.swiebodzin.pl w zakładce „Aktualności” lub w biurze Spółdzielni .

Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą na adres:
Rada Nadzorcza Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Łużyckie 39 , 66-200 Świebodzin lub składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór (konkurs) na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni”, w terminie do dnia 19.03.2021r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do naboru (konkursu).

Wymagania konieczne :

1. wykształcenie wyższe (magisterskie) – budowlane lub pokrewne, prawnicze lub ekonomiczne,
2. co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3. znajomość prawa spółdzielczego i zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych,
4. nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub wykonujących usługi na rzecz Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
5. biegła obsługa komputera (programów MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Excela) oraz przesyłu elektronicznego,
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7.  niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
8.  umiejętność podejmowania decyzji, planowania i organizacji pracy, komunikatywność i rzetelność.

Wymagania preferowane :

1. znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej,
2. doświadczenie w realizowaniu projektów i pozyskiwaniu środków z UE,
3. doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
4. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa pracy,
5. pełna dyspozycyjność,
6. członkostwo w Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1.  list motywacyjny,
2.  życiorys  (CV)  z  uwzględnieniem  przebiegu  pracy  zawodowej  wraz  z oświadczeniem  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na potrzeby  postępowania  rekrutacyjnego  (Załącznik  nr  2),  oraz  informacje  o sposobie  kontaktowania  się  z  kandydatem  (adres,  telefon  kontaktowy,  adres poczty e-mail),
3.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4.  kserokopie innych dokumentów np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów,
5.  świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
6.  pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania karnego, karnoskarbowego, (Załącznik nr 2),
7.  pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych (Załącznik nr 2),
8.  pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub wykonujących usługi na rzecz Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Załącznik nr 2),
9.  pisemne oświadczenie, o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej (Załącznik nr 2),
10. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przeprowadzeniu
naboru i jego akceptacji (Załącznik nr 2),
11. pisemne oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji, jakie kandydat uzyska o działalności Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w toku prowadzonego postępowania (Załącznik nr 2),
12. podpisaną klauzulę informacyjną (Załącznik nr 3).

W  przypadku  zatrudnienia,  kandydat  zobowiązany  będzie  do  przedłożenia pracodawcy  oryginału  dokumentów  oraz  zapytanie  o  udzielenie  informacji  o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  można  przesłać  pocztą  na  adres: Rada Nadzorcza Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Łużyckie 39 , 66-200 Świebodzin lub składać osobiście w sekretariacie spółdzielni w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Nabór  (konkurs)  na  stanowisko  Prezesa  Zarządu  –  Kierownika Spółdzielni” , w terminie do dnia 19.03.2021r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu).
1.  Rada Nadzorcza dokona wyboru Prezesa Zarządu-Kierownika Spółdzielni w drodze głosowania zgodnie z przepisami statutu spółdzielni.
2.  Oferty złożone przed dniem zamieszczenia niniejszego ogłoszenia lub po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
3.  Oferty zawierające braki formalne nie podlegają uzupełnieniu i będą
odrzucone.
4.  Złożone dokumenty będzie można odebrać po zakończeniu naboru.
5.    Na  rozmowę  kwalifikacyjną  kandydat  powinien  zabrać  ze  sobą  dokument tożsamości.
6.   Przedmiotem  rozmowy  kwalifikacyjnej  oraz  oceny  kandydatów  będą  między innymi:
a)  tematy dotyczące działalności Spółdzielni Mieszkaniowej,
b)  strategia rozwoju oraz wizja działalności Spółdzielni na najbliższe lata,
c)    sprawdzanie   wiedzy   w   zakresie   zarządzania   i   kierowania   zespołami pracowników,
d)     znajomość   aktualnego   Statutu   Spółdzielni   i   zagadnień   finansowych Spółdzielni,
e)  innych spraw będących w zainteresowaniu członków Rady Nadzorczej.
7.   Rada  Nadzorcza  zastrzega  sobie  prawo  zamknięcia  konkursu  bez  wybrania którejkolwiek z ofert.
8.  Rada  Nadzorcza  zastrzega  sobie  możliwość  zakończenia  postępowania konkursowego  w  każdym  czasie  bez  podania  przyczyny.  W  przypadku niedokonania  wyboru  Prezesa  Zarządu-Kierownika  Spółdzielni,  ogłaszany  jest następny  konkurs.  W  takim  przypadku  Rada  Nadzorcza  może  ustalić  inne kryteria oceny kandydata.
9.  Rada  Nadzorcza  powołuje  wybranego  kandydata  na  Prezesa  Zarządu- Kierownika Spółdzielni w drodze uchwały, a Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej zawierają z nim umowę o pracę, zgodnie z Kodeksem pracy.
10.Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Opens internal link in current windowhttp: www.ssm.swiebodzin.pl

service icon  Ogłoszenie i załączniki

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa