Ogłoszenie na przetargi ofertowe

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie
z siedzibą osiedle Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin

ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone na wykonanie niżej wymienionych robót:

1. Malowanie klatek schodowych i wiatrołapów – wadium 2 000,00 zł.
2. Remonty balkonów – wadium 2 000,00 zł.
3. Przemurowanie kominów z klinkieru – wadium 2 000,00 zł.
4. Remonty schodów, podestów i chodników – wadium 2 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto:
PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 30 marca 2021 r.

Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, dla wybranej oferty po podpisaniu umowy.
• Warunki wykonania robót i ich ilości podane w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dostępne są w siedzibie Zarządu pokój nr 1.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na roboty………….” (na każdą z robót oddzielnie), należy składać w siedzibie Zarządu – osiedle Łużyckie 39, pokój nr 4 w terminie do dnia 31 marca 2021 r. do godz. 13.00 liczy się data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) do dnia 1 kwietnia 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa