Walne Zgromadzenie Członków – Zawiadomienie

Walne Zgromadzenie Członków – Zawiadomienie


Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie zwołuje na podstawie § 28 ust. 1 Statutu

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Obrady odbędą się w dniu 13 czerwca 2024 r. w klubie „Betonik” na Osiedlu Łużyckim o godz. 1700.

Prosimy o wcześniejsze przybycie. Podpisywanie listy obecności, odebranie mandatu i składanie pełnomocnictw rozpocznie się od godziny 1630 .

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zapoznanie uczestników Walnego Zgromadzenia z listą pełnomocnictw.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
 6. Informacja komisji mandatowo-skrutacyjnej o ważności Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przedstawienie projektu zmian Statutu ŚSM.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji o przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2021-2023.
 9. Ocena rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 r. oraz przedstawienie kierunków działalności Spółdzielni.
 11. Dyskusja w sprawie podjęcia uchwał ( pkt 12 ).
 12. Podjęcie uchwał w sprawie :
  – zmian w Statucie Spółdzielni,
  – przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  – zatwierdzenia sprawozdania z działalności ŚSM za 2023 r.,
  – podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.,
  – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.,
  – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  – zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni na lata 2024-2026,
  – zbycia działki nr 285/7 PI. Jana Pawła II16 ( zlokalizowana w centrum miasta, naprzeciwko Kościoła św. Michała Archanioła – 0,0332 ha),
  – przyjęcia wniosków polustracyjnych.
 13. Zakończenie obrad.

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o możliwości zapoznania się członków z materiałami, sprawozdaniami, projektami uchwał, które wyłożone będą w biurze Spółdzielni os. Łużyckie 39 i w Administracji Osiedla Widok na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków oraz dla upoważnionych na stronie internetowej ŚSM www.ssm.swiebodzin.pl w zakładce „Sprawdź swoje konto”.

Druki pełnomocnictwa do pobrania w biurze Spółdzielni, Administracji Osiedla Widok oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa członka w WZ jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Załączniki do pobrania:

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa