Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego dwupoziomowego położonego przy ul. Kościelnej 6 B w Świebodzinie

  1. Przedmiotem przetargu jest dwupoziomowy lokal użytkowy o powierzchni 43,7 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej do objęcia od 14.06.2024 r.
  2. Wysokość wywoławcza stawki czynszu dzierżawy za 1m2 powierzchni wynosi 21,00 zł/m2/netto miesięcznie i nie obejmuje opłat za media ( woda, co, energia elektryczna, wywóz nieczystości ).

Warunkiem udziału w przetargu jest :

  • – Wniesienie wadium do dnia 10.06.2024 r.  w wysokości 500,00 zł na konto Spółdzielni  90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy ul. Kościelna 6B„. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a dla podmiotu, który wygra przetarg po podpisaniu umowy.
  • – Złożenie pisemnej oferty z podaną stawką czynszu netto za m2 oraz koncepcją prowadzenia działalności i dowodem wpłaty wadium do dnia 11.06.2024 r. do godz. 1400 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy ul. Kościelna 6B” w sekretariacie siedziby Zarządu, 66–200 Świebodzin os. Łużyckie 39, pok. 4.
  • – Warunkiem podpisania umowy jest wpłacenie kaucji w wysokości 4 000,00 zł.

Otwarcie ofert ( bez udziału oferentów ) nastąpi w dniu 12.06.2024 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni .

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 501 189 320 .

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.          

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa