Aneks Nr 10 z 13.09.2021 r.

Aneks Nr 10 z 13.09.2021 r.

wprowadzony Uchwałą Nr 14/2021 Rady Nadzorczej Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z dnia 13.09.2021 r. do

Regulaminu
Zasad rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali

1.   W oparciu o § 43 pkt 1r Statutu Spółdzielni, w § 2 Regulaminu dodaje się pkt 3a o treści:
„Użytkownicy lokali, w których zainstalowane są gazowe przepływowe podgrzewacze wody, ponoszą koszty związane z obowiązkowym ich przeglądem”
2.   Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.
3.   Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu jednolitego Regulaminu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszym aneksem.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa