Przetarg ofertowy nieograniczony na utrzymanie terenów zielonych

„Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z siedzibą 
w Świebodzinie, os. Łużyckie 39, ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót w latach 2020-2021;

1. Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych    Wysokość wadium – 2 000,00zł.

2. Pielęgnacja drzew                           Wysokość wadium – 2 000,00zł.

Wadium należy wpłacić na konto:
PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 31 stycznia 2020r.
Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, dla wybranej oferty 
po podpisaniu umowy.

  • Warunki wykonania robót i ich ilości podane w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dostępne są w siedzibie Zarządu pokój nr 1.


     Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na roboty………….” (na każdą z robót oddzielnie), należy składać w siedzibie Zarządu – osiedle Łużyckie 39, pokój nr 4 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r do godz. 13.00  liczy się data wpływu.
     Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) do  dnia 07 lutego 2020 r.
     Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa