Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w pawilonie handlowo – usługowym os. Łużyckie 39 w Świebodzinie

1.  Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni 172,40 m2, znajdujący się na parterze pawilonu handlowo – usługowego (obecnie przychodnia lekarska) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej do objęcia od 01.09.2022 r.
2.  Wysokość wywoławcza stawki czynszu dzierżawy za 1m2 powierzchni
wynosi  12  zł/m2/netto  miesięcznie  i  nie  obejmuje  opłat  za  media
( woda, co, energia elektryczna, wywóz nieczystości).

Warunkiem udziału w przetargu jest:
•  Wniesienie wadium do dnia 12.08.2022 r w wysokości 500,00 zł na konto Spółdzielni 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 z dopiskiem „ Przetarg – lokal użytkowy os. Łużyckie 39 „
•  Złożenie  pisemnej  oferty  z  podana  stawką  czynszu  oraz  koncepcją prowadzenia działalności do dnia 16.08.2022 r. do godz. 1500 w zaklejonej
kopercie z dopiskiem „Przetarg – lokal użytkowy” w sekretariacie siedziby Zarządu, 66-200 Świebodzin os. Łużyckie 39, pok.4.
•  Dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert ( bez udziału oferentów ) nastąpi w dniu 19.08.2022 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni.

Z projektem umowy można zapoznać się w biurze Spółdzielni, pok. nr. 1

Lokal   można   oglądać   w   godzinach   pracy   Spółdzielni   po   wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 501 189 320 .

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa