Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

REGULAMIN
FUNDUSZU REMONTOWEGO ŚWIEBODZIŃSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa, oraz § 101 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:

§ 1

Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy przeznaczony na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących własność Spółdzielni jak i lokali stanowiących odrębna własność, położonych w zasobach Spółdzielni.

§ 2

Fundusz remontowy tworzy się na wydzielone w trybie art. 41 ustawy nieruchomości z:

a)    odpisów od lokali mieszkalnych obciążających koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokościach określonych w  corocznych planach gospodarczych
b)    dochodów z działalności gospodarczej, (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia.
c)    kwot uzyskanych z tytułu kar umownych dotyczących odszkodowań za wady i usterki od wykonawców robót remontowych i modernizacyjnych
d)    kwot otrzymywanych od firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe w zasobach spółdzielni, których koszt likwidacji stanowił wydatki funduszu remontowego
e)    rozliczeń wynikających z przeniesienia praw własności art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; (Łużyckie 15)
f)    dotacji i dobrowolnych wpłat przeznaczonych na ten cel;

§ 3

1.    Fundusz remontowy przeznaczony jest na:

a)    finansowanie kosztów remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych
b)    pokrycie uzasadnionych kosztów usuwania wad i usterek budowlanych

2.    W szczególności wydatki z funduszu służą pokryciu kosztów zakupu materiałów i urządzeń, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, kosztów transportu materiałów i urządzeń, kosztów wykonawstwa robót, kosztów najmu sprzętu budowlanego, pokryciu opłat administracyjnych i innych opłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym :

a)    remontu lub modernizacji przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonania nowych przyłączy,
b)    remontu lub modernizacji elementów konstrukcyjnych budynku
c)    remontu lub modernizacji elewacji budynku
d)    wbudowania nowych, wymiany lub remontu okien oraz drzwi zewnętrznych
e)    remontu, modernizacji, wymiany lub wykonania nowych instalacji budynku, montażu trwale umiejscowionych wyposażenia, armatury i urządzeń,
f)    remontu części wspólnych budynku (ciągów komunikacyjnych, piwnic, strychów, magazynów, pralni, suszarni),
g)    wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej .

§ 4

Niewykorzystane  środki funduszu danego roku - przechodzą na rok następny.

§ 5

W przypadku deficytu środków funduszu w danym roku – w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przejściowego uzupełnienia Funduszu wolnymi środkami funduszu zasobowego z jednoczesnym określeniem zasad refundacji zaangażowanych środków.

§ 6

1.    Wysokość stawek opłat przeznaczonych na odpisy na Fundusz Remontowy ustala Zarząd Spółdzielni po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej lokali uwzględniając :
a)    stan funduszu istniejący na początku okresu, dla którego stawka jest ustalana ;
b)    wielkość faktycznych potrzeb w zakresie konserwacji i remontów przewidywanych w okresie, dla którego stawka jest ustalana ;
2.    Stawka ustalana jest jednolicie na podstawie wspólnych kosztów remontowych, a dla poszczególnych nieruchomości podlega różnicowaniu w zależności od zamierzeń inwestycyjnych.
3.    W przypadku, gdy potrzeby bądź zalecenia o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c) dotyczą wyłącznie konkretnego budynku – stawka jest ustalana odmiennie dla tej nieruchomości jednolicie dla wszystkich użytkowników w tej nieruchomości. W przypadku zawnioskowania przez mieszkańców nieruchomości realizacji dodatkowych zadań remontowych lub modernizacji, które mogą być zrealizowane z chwilowo dostępnych wolnych środków Spółdzielni, stawka dla danej nieruchomości musi uwzględniać konieczność całkowitej spłaty wyłożonych środków. W przypadku takim uchwalenie stawki wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich osób, którym przypada w tej nieruchomości odrębna własność lokali oraz uzyskania pisemnej zgody większości osób, posiadających w tej nieruchomości spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawa do lokali. Większość ta przyjmuje się jako uzyskaną, gdy za remontem (modernizacją) opowiedziało się więcej niż 50 % uprawnionych. Uprawnionymi w tym rozumieniu są członkowie, którzy maja lokatorskie prawo do lokalu oraz osoby, którym przypada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia., jednocześnie traci moc obowiązującą regulamin uchwalony w dniu 07.02.2005 r.

Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 19.04.2010, nr 17/2010

Poniżej umożliwiamy pobranie treści Regulaminu w pliku PDF:
<media 148 - red>Regulamin Funduszu Remontowego ŚSM (PDF - 87kB)</media>

Uwagi:
Aby zapisać dokument należy kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwę dokumentu i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako..."
Do otwarcia plików potrzebny jest program Acrobat Reader do pobrania tutaj.