Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

OFERTA PRACY - KONSERWATOR ZIELENI-PRACOWNIK GOSPODARCZY

2021-07-02 13:29

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje osoby na stanowisko:

KONSERWATOR ZIELENI-PRACOWNIK GOSPODARCZY

Umowa o pracę
Pełny etat
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2021r. - sierpień 2021r.

Główne obowiązki:

  • Pielęgnacja zieleńców, trawników i krzewów oraz utrzymanie czystości.
  • Wykonywanie drobnych prac budowlanych.

Osoby  zainteresowane  ofertą  prosimy  o  złożenie  aplikacji  na  adres  e-mailowy: Opens window for sending emailkontakt@ssm.swiebodzin.pl lub  osobiście  w  biurze  ŚSM  os.  Łużyckie  39  w terminie do dnia 30.07.2021r.

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
zgodnie z art. art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).


Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016r.
(RODO) (Dz .Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

  • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą os. Łużyckie 39,66-200 Świebodzin, kontakt@ssm.swiebodzin.pl
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej zgody oraz Kodeksu Pracy, zgodnie z 6 ust.l lit. a) i lit. c) RODO.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu tej i przyszłych rekrutacji a po jej zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne będą zniszczone.
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzanych danych osobowych ;prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
  • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Initiates file download Ogłoszenie